Terms of use

Αγορά Εισιτηρίων

Το εισιτήριο είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για το ταξίδι, το δρομολόγιο και τη θέση που εκδόθηκε.

Η κράτηση και αγορά εισιτήριου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

 • Από τα πρακτορεία της Kamelia Lines
 • Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας από Web/Mobile με άμεση έκδοση/εκτύπωση ή αποστολή του εισιτήριου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Από τα συνεργαζόμενα Γραφεία Γενικού Τουρισμού ή Ναυτικά Πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα

Δεν επιτρέπεται η έκδοση εισιτηρίου επιβάτη και απόδειξης μεταφορά οχήματος, μέσα στο πλοίο.

 

Καταγραφή Επιβαινόντων

Σύμφωνα με την οδηγία 98/41 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 23/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε επιβατηγό πλοίο που αναχωρεί από Ελληνικό λιμάνι και πραγματοποιεί πλου άνω των 20 μιλίων από το σημείο αναχώρησης καταγράφονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες πληροφορίες τους: το επώνυμο, το όνομα ή το αρχικό γράμμα, το φύλλο, η ηλικία ή η ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας καθώς και κάθε πληροφορία που παρέχεται οικειοθελώς από το άτομο, σχετική με την ειδική φροντίδα ή τη βοήθεια που τυχόν χρειάζεται. Ο επιβάτης υποχρεούται κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή/και την έκδοση του εισιτήριου να ελέγχει την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κ.λπ.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής. Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εισιτηρίου χωρίς την έγκριση του μεταφορέα ή του εκδότη του εισιτηρίου.

Κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης υποχρεούται να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητας του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από το μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως από τον εκδότη στο σύστημα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης ο επιβάτης συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του στην σχετική ηλεκτρονική.

 

Ναύλοι – Εκπτώσεις

Στα εισιτήρια επιβατών και στις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων αναγράφεται ο μικτός ναύλος, στον οποίο εμπεριέχονται ο καθαρός ναύλος, οι υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις (τέλη, κρατήσεις) και ο ΦΠΑ. Οι κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται έκπτωση στους ναύλους αναφέρονται αναλυτικά στην ΥΑ 3324.1/01/13 της 15/7/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει κατά την πραγματοποίηση της κράτησης και πριν την έκδοση του εισιτηρίου στην περίπτωση που δικαιούται έκπτωση ναύλου επιδεικνύοντας υποχρεωτικά τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των σχετικών ανωτέρω δικαιολογητικών δεν θα χορηγείται έκπτωση ναύλου. Παιδιά ηλικίας έως 5 ετών ταξιδεύουν δωρεάν και είναι απαραίτητη η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο.

 

Διαδικασία Επιβίβασης

Ο επιβάτης υποχρεούται:

 • να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.
 • να φέρει το όχημα στο χώρο αναμονής φόρτωσης 1 ώρα πριν τον απόπλου.
 • να επιδεικνύει το εισιτήριο του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση που διαθέτει εισιτήριο με μειωμένο ναύλο, κατά την επιβίβαση και τον έλεγχο και να καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση ή κλίνη (εφόσον διατίθεται) που αναγράφεται σε αυτό.
 • να μην παραμένει στους χώρους οχημάτων. Εξαιρούνται οι οδηγοί τους, μόνο κατά τη διάρκεια της επιβίβασης και αποβίβασης των οχημάτων από τα πλοία.

Σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, να ενημερώνει τον εκδότη του εισιτηρίου ή το μεταφορέα ότι έχει ανάγκη συνδρομής το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παροχή της συνδρομής και να βρίσκεται σε προκαθορισμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου. Επιπλέον, κατά την κράτηση, να κοινοποιεί στο μεταφορέα τις ειδικές του ανάγκες για κατάλυμα, κάθισμα ή τις απαιτούμενες υπηρεσίες ή την ανάγκη να φέρει μαζί του ιατρικό εξοπλισμό.

Στην περίπτωση που επιβάτης εφοδιασμένος με εισιτήριο δεν προσέλθει εγκαίρως στο πλοίο (μέχρι την προγραμματισμένη ώρα απόπλου), δεν δικαιούται επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου που κατέβαλε.

 

Προγραμματισμός Πλοίων

Τα δρομολόγια εκτελούνται εκ περιτροπής από τα πλοία «ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π», «ΚΡΙΣΤΑ». Ο προγραμματισμός της δρομολόγησης πλοίων ενδέχεται να αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες της επιβατικής κίνησης. Για επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τον προγραμματισμό των πλοίων, οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο +30 2662 0 32131 και στο +30 2662 0 32772 ή με τα κατά τόπους πρακτορεία της εταιρείας εντός των λιμένων αναχώρησης.

 

Αποσκευές

Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται χωρίς καταβολή ιδιαίτερου ναύλου να μεταφέρουν επιπλέον των χειραποσκευών, κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνηση τους, ανεξαρτήτως βάρους. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν κλοπή, απώλεια ή φθορά των αποσκευών των επιβατών.

Εφόσον οι αποσκευές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική προς τούτο απόδειξη, για τυχόν βλάβη ή την απώλεια των αποσκευών εντός του πλοίου ευθύνεται ο μεταφορέας.

 

Ακύρωση ή Αλλαγή Εισιτήριου

Για την ακύρωση της online κράτησης θα πρέπει ο χρήστης να ενημερώσει την εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, info@kamelialines.gr ή τηλεφωνικώς +30 2662 0 32131 και στο +30 2662 0 32772 (Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ – ΠΑ 08:00 – 18:00, ΣΑ 08:00 – 16:00).
Ανάλογα με το χρόνο της ακύρωσης επιστρέφονται τα ακόλουθα ποσά:

 • Επιστροφή 100%, αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα άνω της 1 εβδομάδας από την ημερομηνία αναχώρησης.
 • Επιστροφή 75%, αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
 • Επιστροφή 50%, αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 3 ημερών πριν την ημερομηνία αναχώρησης.

Η εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση ή αν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά την επιβίβαση.

Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας των εισιτηρίων σας, δεν ισχύει η επιστροφή χρηματικού ποσού.

 

Ανοιχτά εισιτήρια (OPEN TICKETS)

Όλα τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας (Οpen-Date) έως και 2 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης (η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μία μόνο φορά).

 • Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο ταξίδι ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία του αρχικού εισιτηρίου.
 • Η επιλογή της επόμενης ημερομηνίας αναχώρησης θα πρέπει να δηλωθεί τουλάχιστον μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης των εισιτηρίων που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας δεν επιστρέφεται το χρηματικό ποσό.

Για να μετατρέψετε τα εισιτήρια σας σε εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, info@kamelialines.gr είτε τηλεφωνικώς +30 2662 0 32131 και στο +30 2662 0 32772 (Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ – ΠΑ 08:00 – 18:00, ΣΑ 08:00 – 16:00).

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού

Για την επιστροφή του χρηματικού ποσού των εισιτηρίων θα πρέπει ο χρήστης να ενημερώσει την εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, info@kamelialines.gr ή τηλεφωνικώς +30 2662 0 32131 και στο +30 2662 0 32772 (Ώρες Λειτουργίας: ΔΕ – ΠΑ 08:00 – 18:00) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απ’ όπου πραγματοποίησε την κράτηση του ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας.
Η διαδικασία επιστροφής χρηματικού ποσού πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως χρειαστούν μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες προκειμένου να φανεί το ποσό στον λογαριασμό των χρηστών και για την καθυστέρηση αυτή ευθύνεται αποκλειστικά η τράπεζα τους.

 

Απώλεια Εισιτηρίου

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου ή της απόδειξης μεταφοράς του οχήματος, για να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Εφόσον ο επιβάτης δηλώσει εγγράφως την απώλεια αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδιού, το δρομολόγιο, τον αριθμό τόσο του απολεσθέντος όσο και του νέου εισιτηρίου, και εφόσον κατόπιν ελέγχου στα αρχεία της Kamelia Lines προκύψει ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν αντικαταστάθηκε εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού τότε ο επιβάτης δικαιούται νέο εισιτήριο ίσης αξίας με το απολεσθέν.

 

Κατοικίδια

Τα επιβατηγά πλοία της Kamelia Lines διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την παραμονή κατοικίδιων ζώων που φέρουν κατά το ταξίδι οι επιβάτες στους οποίους τα κατοικίδια ζώα παραμένουν υποχρεωτικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατ’ εξαίρεση μικρόσωμα κατοικίδια επιτρέπεται να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους στους κλειστούς χώρους επιβατών – σαλόνια εφόσον μεταφέρονται σε ειδικά καλάθια/ κλωβούς ή φέρουν φίμωτρο και να είναι εμβολιασμένα όπως και να φέρουν τα βιβλιάρια υγείας τους. Τυχόν φθορές που θα προξενήσουν τα ζώα θα βαρύνουν τους συνοδούς τους.

 

Ασφάλεια στο Πλοίο

Ο επιβάτης υποχρεούται:

 • να συμμορφώνεται στις οδηγίες των αρμόδιων προσώπων του πλοίου που σχετίζονται με την ησυχία, ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.
 • να συμμορφώνεται στους κανονισμούς του πλοίου, καθώς και στις οδηγίες του πλοίαρχου ή του προσωπικού του πλοίου.
 • να μην μεταφέρει εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
 • να μην πετά απορρίμματα σε χώρους του πλοίου ή στη θάλασσα
 • να τοποθετεί ογκώδεις αποσκευές ή αντικείμενα στους ειδικούς χώρους ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των επιβατών στους διαδρόμους του πλοίου.
 • να μην τοποθετεί αποσκευές ή αντικείμενα στα καθίσματα ή τις θέσεις επιβατών.

Τροποποίηση του Εισιτηρίου / Επιστροφή Εισιτηρίου

Ο επιβάτης δικαιούται την τροποποίηση του εισιτηρίου του, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι μέχρι και σαράντα οκτώ(48) ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Εφόσον η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς. Στην περίπτωση που η αξία του νέου εισιτηρίου είναι υψηλότερη τότε ο επιβάτης υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά.

Η επιστροφή ή η τροποποίηση του εισιτηρίου από τον επιβάτη γίνεται στον εκδότη αυτού ή στον κατά λιμένα οριζόμενο από το μεταφορέα ναυτικό πράκτορα που νομιμοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να εκδίδει εισιτήρια επιβατών  και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων για το συγκεκριμένο πλοίο.

 

Τρόπος Επιστροφής Ναύλου

Για την επιστροφή ποσοστού ή ολόκληρου του ναύλου, την καταβολή τυχόν αποζημίωσης ο επιβάτης οφείλει να παραδώσει το σώμα του εισιτηρίου ή το απόκομμα στον μεταφορέα ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στον κατά λιμένα οριζόμενο από το μεταφορέα ναυτικό πράκτορα.

 

Παράπονα – Καταγγελίες

Για κάθε παράπονο ή καταγγελία κατά τη διάρκεια του πλου οι επιβάτες δύναται να απευθύνονται στον ορισμένο για το σκοπό αυτό αξιωματικό του πλοίου και μετά  το πέρας του ταξιδιού στον εκδότη του εισιτηρίου ή πρακτορεία της Kamelia Lines ή στις λιμενικές αρχές, σύμφωνα με το οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

 

Περιπτώσεις μη εφαρμογής απαιτήσεων επιβατών

Καμία απαίτηση δεν δύναται να θεμελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση δρομολογίου που οφείλεται σε λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, ιδίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας ή σε εντολές της Αρμόδιας Αρχής γενικά, ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή για τυχόν εγκεκριμένη τροποποίηση των προγραμματισμένων δρομολογίων η οποία σχετίζεται με την εξυπηρέτηση εκτάκτων μεταφορικών αναγκών ή την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

 

Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο +30 2662 0 32131 και στο +30 2662 0 32772 ή με τα κατά τόπους πρακτορεία της εταιρείας εντός των λιμένων αναχώρησης.

 

Υπηρεσία Απολεσθέντων

Σε περίπτωση που ο επιβάτης χάσει ή βρει κάποιο αντικείμενο παρακαλείται να επικοινωνήσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με την Ρεσεψιόν ή το μπαρ  του πλοίου ή μετά την αποβίβαση τηλεφωνικά στο +30 2662 0 32131 και στο +30 2662 0 32772 ή με τα κατά τόπους πρακτορεία της εταιρείας στον λιμένα προορισμού.

 

Νομικό Πλαίσιο, Αρμόδια Δικαστήρια

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2251/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , τα άρθρα 3 έως 4 του ως άνω νόμου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, με την εξαίρεση του άρθρου 3δ παράγραφος 2 και των άρθρων 4γ και 4στ.

Η σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη σύμβαση αυτή ή εξ’ αφορμής της σύμβασης αυτής υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κέρκυρας.

BOOK ONLINE
English